Tân Phúc Âm hoá để thông truyền đức tin và Phúc Âm hoá đời sống gia đình
Thứ ba, 02/09/2014
TIN TỨC
Yêu cầu không hợp lệ hoặc thông tin không tồn tại!
Invalid request or the information does not exist!
Thánh lễ Tạ Ơn của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long tại Giáo xứ Nỗ Lực - Phú Thọ
Tiêu điểm
Anh chị em Khôi Bình thân mến, trong ơn gọi đời sống hôn nhân, Bí tích Hôn phối là con đường nên thánh đích thực của người Kitô hữu. Nói cách khác, đời sống gia đình vợ chồng, con cái là một “thánh gia” mà Chúa muốn chúng ta sống cách hoàn hảo nhất.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Đêm thánh vô cùng
Powered by OnIP